Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), niniejszym informuję o zakresie i zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Krasucka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K2, Łukanowska 16, 56-400 Oleśnica, NIP:9111654063, REGON:932647740.

2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
a. pisemnie na adres: K2, Łukanowska 16, 56-400 Oleśnica;
b. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@pewnedrzwi.pl;
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 601237097.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, w zakresie obejmujących Pani/Pana dane osobowe, dane adresowe.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. złożenia oferty na Pani/Pana żądanie (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b. wykonania umowy zawartej z Administratorem, której Pani/Pan jest stroną (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
c. wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzać będą Pani/Pana dane osobowe, w szczególności banki i instytucje kredytowe, którym Administrator powierzy ocenę Pani/Pana zdolności kredytowej;
c. pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem, zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia udzielonego im przez Administratora.

6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, poza sytuacjami w których następuje to na Pani/Pana wniosek.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związania ofertą lub niezbędny do realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres przechowywania dokumentacji bądź przedawnienia roszczeń z niej wynikających, ustalony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zależności od tego który z tych terminów jest dłuższy.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopi tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.